Szanowni Państwo,

z ogromną radością przedstawiamy nasz najnowszy projekt pt. „Aktywna młodzież
w działaniu – program rozwoju kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”, który jest skierowany do osób w wieku 15-29 l. mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna
w działaniu.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych, ważnych na rynku pracy wśród 96 młodych osób w wieku od 15 do 29 roku życia z województwa zachodniopomorskiego.

Od początku…

Wiele badań i opinii specjalistów wskazuje na ogromne braki kompetencji społecznych wśród polskiego społeczeństwa. My, jako stowarzyszenie mające wieloletnie doświadczenie
w podnoszeniu kompetencji społecznych u setek osób w tym u młodzieży, również stwierdziliśmy ten sam problem. 

W odpowiedzi na powyższe, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy proces szkolenia udoskonalającego kompetencje społeczne, które pozwolą młodym ludziom na łatwiejszy start w nowym środowisku (szkoła, praca).

Zajęcia te zostały omówione z wieloma specjalistami a ich zakres jest rekomendowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA.

  1. Rekrutacja: będzie prowadzona czteroetapowo*:
  • I etap – uczestnik wypełnia formularz samooceny;
  • II etap – opiekun projektu rozmawia z uczestnikiem, który określi potrzebę uczestnictwa danej osoby w projekcie;
  • III etap – rozmowa z psychologiem i wykonanie testu psychometrycznego;
  • IV etap – wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych.

*Na każdym etapie towarzyszy wparcie kadry projektu

  1. Wsparcie:

Szkolenia grupowe/psychoedukacja – zajęcia będą miały charakter aktywny, warsztatowy, oparte będą o doświadczenia własne. Część zajęć oparta będzie o outdoor education, innowacyjną metodę pracy nad kompetencjami społecznymi, która sprawdziła się dotychczas zarówno w pracy z młodzieżą, jak i dorosłymi, w tym z os. długotrwale bezrobotnymi
i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Każda grupa (12-osobowa) odbędzie 96 godzin zajęć psychoedukacyjnych w odpowiedzi na wyżej wskazane problemy  obejmujące swym
zakresie podstawowe kompetencje psychospołeczne. Zajęcia będą odbywały się
podczas 24 spotkań, każde trwające 4 godziny lekcyjne. Częstotliwość zostanie ustalona indywidualnie.

Szkolenia grupowe wyjazdowe –  dwudniowe szkolenie (20h) podsumowujące nabyte kompetencje. Zajęcia odbędą się w ośrodku agroturystycznym po zakończeniu zajęć psychoedukacyjnych.  Transport, opieka, wyżywienie i noclegi zostaną zapewnione w ramach niniejszego projektu. 

C:\Users\Monika\Desktop\Projektmłodzież\plakacik.PNG

Projekty własne – Zadanie obejmuje w swoim zakresie realizację projektów własnych. Każda

grupa otrzyma budżet 1500 zł do wykorzystania na realizację działań. Samodzielnie będą
musieli wyznaczyć cel oraz zakres działań, ustalić budżet i zrobić zakupy. Zakres proj. Będzie
nadzorowany i wspierany przez opiekuna uczestników i będzie musiał mieć wymiar społeczny i wpływać na społeczność, w której będzie realizowany. Działania realizowane w ramach proj. przez osoby młode będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz prowadzić do
rozwiązania problemów społecznych danej lokalnej wspólnoty (np. pomoc potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej). Realizacja proj. własnych ma zwiększyć poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej i zwiększyć motywację do podejmowania takich aktywności.

Wsparcie indywidualne – W ramach zadania przewiduje się wsparcie indywidualne psychologa/ terapeuty/ cocha/mentora dla uczestników projektu. Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika na postawie dotychczasowych obserwacji opiekuna uczestników. Dla każdego uczestnika zaplanowano 5 godzin wsparcia. Spotkania indywidualne pozwolą omówić i przepracować w kontakcie indywidualnym ewentualne trudności związane z udziałem w projekcie, procesem grupowym, zagadnień dot. równości szans i płci, emocjami, które będą się pojawiać i stanowią nieodłączny element rozwoju społecznego. 

C:\Users\Monika\Desktop\Projektmłodzież\Przemek\Na pierwszy i ostatni pkt..png
  1. Zakończenie projektu – ponowne wykonanie testów psychometrycznych.

Całkowity czas uczestnictwa w projekcie wynosi 8 miesięcy.

Wszelkie informacje na temat projektu otrzymacie u kierownika projektu- Moniki Wawrzyniak (733064155).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *