Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Nasze stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Od założenia do dnia dzisiejszego nieprzerwanie, z wielką satysfakcją i zaangażowaniem, realizujemy działania na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

Wspieramy, rozwijamy, działamy, propagujemy – te cztery hasła najlepiej opisują nas i naszą organizację. Wspieramy organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności. Rozwijamy partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, które przyczyniają się do powstawania nowych działań w naszym województwie. Działamy na rzecz społeczności lokalnych i poprawy dostępności do działań aktywizujących, ponieważ uważamy, że od pojedynczego człowieka rozpoczyna się rozwój całych społeczności i pozytywna zmiana. Propagujemy zmianę w myśleniu o edukacji i promujemy edukację nieformalna w tym outdoor education, jako efektywne narzędzia do pracy nad rozwojem interpersonalnym oraz aktywizacją społeczną i zawodową.

Celami Towarzystwa są:

1. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich.
2. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia.
3. Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
5. Działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia.
6. Zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym.
2. Inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zdrowia.
3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
4. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych.
5. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, zmierzającej do samodoskonalenia.
6. Propagowanie krajoznawstwa jako formy wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Wspieranie działań mających na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia.
8. Inicjowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji.
9. Szkolenia, seminaria, konferencje, fora.
10. Doradztwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
12. Promocję i organizację wolontariatu.
13. Partnerstwa publiczno – prywatne.
14. Inicjowanie działań mających na celu wzrost porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
15. Współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Towarzystwo.
16. Wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Towarzystwa.
17. Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Towarzystwa.
18. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
19. Jako priorytet towarzystwo stawia sobie działalność na rzecz młodzieży, jej aktywizacji, rozwoju i wszelakiej pomocy